Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Kunstlichtdesign
Adres: Nieuwlandstraat 12
5038 SN Tilburg
Nederland
 

Openingstijden:

maandag 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 11:00 tot 17:30
zaterdag 11:00 tot 17:00 uur
zondag laatste van de maand 13.00 tot 17.00
Tel: 013-5425340

E-mailadres: info@kunstlichtdesign.nl

KvK-nummer: 18043805
BTW-identificatienummer: NL 0614 64 879 B01
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
De Algemene voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg, voordat de bestelling definitief wordt bevestigd dient de consument deze voorwaarden te aanvaarden.
De Algemene voorwaarden zijn ten alle tijden in te zien op de website www.kunstlichtdesign.nl en kunnen altijd kosteloos verstrekt worden.
 
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 
Artikel 5 – De overeenkomst 
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
De ondernemer bevestigd langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer heeft het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze aanvullende voorwaarden worden, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk aan de consument medegedeeld.  
De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk meesturen:
       a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
       b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken.
       c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 
Artikel 6 – Herroepingrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 – De prijs
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
De door de ondernemer aangeboden garantie is conform volgens de wet en/of de overeenkomst op afstand, en volgt daarbij de specificaties van de fabrikant.
 
Artikel 10 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen is het herroepingrecht niet uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.
 
Artikel 11 – Betaling
Verschuldigde bedragen dienen binnen 7 dagen na het afsluiten van de overeenkomst betaald te worden, indien anders is afgesproken vooraf. Pas nadat de betaling is ontvangen zal tot levering worden overgegaan.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 12 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.